Monika Stolarska


Monika Stolarska
מנהלת מחלקת נכסים והשכרות לטווח ארוך וקצר